Нашите услуги

услуги

Предпроектни проучвания и консултации:

  • Подпомагане на възложителя при подготовка на необходимата изходна информация, проучване и анализиране на инвестиционния климат и пазарните ресурси;

  • Изготвяне на предварителни проучвания и вариантни решения с икономическа обосновка на инвестиционните и експлоатационни разходи;

  • Изготвяне на тръжни документи;

  • Изготвяне на техническите спецификации указващи начина на изпълнение при спазване на приетите стандарти и изисквания за безопасност на строежите;

  • Изготвяне на договорните условия за изпълнение на строителството;

  • Изготвяне на експертна оценка за стойността на строителството, като база за сравняване на показателите на участниците в търг за строителство;

  • Представляване възложителя по време на строителството;

  • Консултации относно процедури по ЗУТ и въвеждането на строежите в експлоатация;

  • Осигурява въвеждане на готовия строеж в експлоатация.

Проекти

портфолио

Нашите проекти

Разгледай нашите изпълнени проекти с жилищни сгради, хотелски комплекси, обществени сгради, търговски и туристически обекти.