Услуги
Технически паспорти и обследване на сгради

Изготвяме технически паспорти на съществуващи строежи (за съществуващи строежи се изготвя технически паспорт след обследване на строежа за установяване на характеристиките му свързани с чл. 169 от ЗУТ във връзка с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

"Диалекс" ЕООД  извършва техническа паспортизация на нови и съществуващи сгради и съоръжения от техническата инфраструктура.

Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

    първа категория – до 31.12.2015г.
    втора категория – до 31.12.2015г.
    трета категория – до 31.12.2015г.
    четвърта категория – до 31.12.2017г.
    пета категория – до 31.12.2019г.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройство по реда на чл.166, ал.2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

Когато обследването се извършва от консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” и включени в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”.

Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се включват физически лица упражняващи технически контрол по част „Конструктивна”, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1-3.

Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност. Редът за завършване на обследването на строежите се определя с наредбата по чл.176а от ЗУТ.

Технически паспорт се съставя:

    за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
    за съществуващ строеж – след проведено обследване по реда на глава трета;
    след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи /СМР/ в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ – преди въвеждането му в експлоатация.
    В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.
    Техническия паспорт се съставя за целия строеж.
    Техническия паспорт може да се съставя и за отделни етапи /части/ на строежите, за които е разрешено да се изпълняват и използват самостоятелно при условията и по реда на чл.152, ал.2 ЗУТ.
    След завършване на строежа съставените технически паспорти за отделните етапи /части/ се обединяват в един паспорт.
    Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.
    Техническият паспорт се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и на магнитен носител.
    Техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ. За строежите от пета категория техническият паспорт се съставя от техническия ръководител след завършване на СМР.
    Техническият паспорт на нов строеж се съставя преди издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането му в експлоатация.
    За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 ЗУТ.

Обследването включва:

    съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;
    установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;
    анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т.1;
    разработване на мерки;
    съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

    събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
    екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
    оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни /описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа/;
    извършване на необходимите изчислителни проверки /свързани с измервания, пробни натоварвания и др./.
    Действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ се документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от неговото предназначение.

Обследването на строежите се извършва от лицата по чл.176в, ал.1-4 ЗУТ