Услуги
Строителен надзор

Строителен надзор по време на строителството – осъществяван в следните задължителни дейности:

    Започване на строителството, съобразно изискванията на ЗУТ;
    опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
    пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
    Контрол по изпълнение на строителството съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ;
    Контрол по прилагането на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве строителството;
    Контрол на строителството с оглед недопускане на увреждане на трети лица и имоти;
    Контрол за постигане на резултати по Енергийна ефективност;
    Контрол на документацията за въвеждане в експлоатация на строежа;
   Подписва съставените актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и наредба № 3/2003г, необходими за оценка на строежите, съобразно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение;
    В заповедната книга на строежа записва заповеди във връзка със строителството, както и следи за тяхното изпълнение;
    Взема решения от техническо естество, които са в обхвата на отговорността му и които не водят до изменение на проекта;
    При констатиране на нарушаване на техническите правила и нормативи в три дневен срок от установяване на нарушението уведомява ДНСК;
    Съставяне на Технически и Енергийни паспорти на нови строежи;
    След края на строителството и след писмените становища от специализирани контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация изготвя окончателен доклад до ДНСК/РДНСК, Община.