Услуги
Подготовка на тръжна документация

1. Подготовка на следните документи:

    обява или покана за търг;
    изисквания за участие на кандидатите;
    образец на офертата;
    договорни условия;
    образец на тръжната гаранция за участие;
    доказателства за пълномощията на кандидата за участие;
    технически спецификации и чертежи;
    технически изисквания.

Съдържанието на информацията в едно тръжно предложение принципно има четири главни раздела:

    Правен статус на кандидата
    Финансово-икиномически статус
    Ресурсни възможности на кандидата
    Ценови раздел

В Указанията за участниците задължително се дават подробни и точни сведения за критериите за оценка, тежестта им и системата за формиране на тръжния бал или комплексната оценка за класирането на участниците. Най-подробни и най-точни директиви в Указанията се дават за офертната цена – нейния състав и начин на формиране.

2. Подготовка на оферти за участие в търгове по ЗОП и др.

    Проучване на тръжните книжа;
    Проучване местонахождението на обекта
    Съставяне на офертната цена – дефиниране на компонентите й;
    Попълване на тръжните книжа;
    Осигуряване и подготовка на вътрешнофирмени документи;
    Осигуряване и подготовка на документи от 3-ти лица /данъчни служби и др./;
    Окомплектоване
    Проверка на документацията
    Оформяне външния вид на офертата.

3. Определяне на офертна цена.

4. Преговори и сключване на договори.

    Изготвяне на договори, вкл. по ФИДИК;
    Анализ на договорни условия и документация
    Подготовка на информация и аргументи за водене на преговори
    Водене на преговори съвместно с Инвеститора за избор на подходящ Изпълнител.