Услуги
Оценка съответствието на инвестиционните проекти

В списъка с услуги, предлагани от нашият квалифициран екип се включват:

    Установяване на законосъобразността на съществуващите строежи;
    Установяване на законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП ;
    Съдействие на Инвеститора при предпроектни проучвания, запознаване с нормативни актове за проектиране и Евро кодовете, към момента на изработване на проекта;
    Съдействие на Инвеститора към момента на изработване на проекта;
    Контрол за прилагане на изисквания за безопасност на проекта, включващи: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството; Контрол за осъществена съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от обекта на строителство;
    Контрол за установяване на налична съгласуваност между отделните части на проекта;
    Контрол за установяване на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
    Следене за цялостно окомплектоване на проектната документация;
    Следене за спазване на изискванията за проектиране на инсталации и инженерни системи;
    Консултиране по налични предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества, относно финансовата и техническата им целесъобразност съгласно изискванията на Инвеститора.