Услуги
Консултации по инвестиционни предложения

Дългогодишен опит в работа със  ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Ние предлагаме инвестиционното проектиране и правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.
 Изготвя инвестиционни проекти за ново строителство;
 Проектира обекти във всички сфери на икономиката;
 Извършва заснемане на съществуващи строежи;
 Изготвяне на становища и експертизи;

Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове

Решаване на казуси и проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология

Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи свързани със строително-инвестиционната дейност

Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.

Технически консултации от екип от специалисти за целия период на строителството;