Услуги
Инвеститорски контрол

При възлагане на Инвеститорски контрол, “Диалекс” ЕООД изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности:

    Съдейства на инвеститора при издаването на разрешително за строеж, като преди това е участвал съвместно с него при изготвянето на техническото задание за проектиране;
    Анализ на стойността на строителството с пазарни аналози. Количествено стойностна сметка.;
    Информационно обезпечаване на бизнес плана на инвестиционното намерение;
    Заедно с Инвеститора прави/предлага на инвеститора Подизпълнители и доставчици на обекта;
    Без да създава пречки за нормалния производствен процес контролира  качеството на работа  на Главния изпълнител при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството
    Контролира изпълнението на строително-монтажните работи – да отговарят на БДС и техническите нормативни изисквания;
    Контролира изпълнението на СМР да бъде в съответствие с двустранно подписаните количествени сметки и работни проекти.
    Съветва Инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;
    Действително извършените работи се приемат след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта от страна на инвеститорския контрол;
    Следи за спазването на действително извършените работи с договорените единични цени;
    Следи за спазването на графика на изпълнение;
    С подписа си удостоверява в акт обр. 19 стойността и обема на извършените и приети от него СМР
    Контролира влагането на материали в обекта, като изисква да отговарят на съответните изисквания, което да бъде удостоверено с документи. При констатирано отклонение от приетите стандарти спира тяхното влагане, както и налага отстраняването им.
    При възникнали по време на строителството проблеми съдейства на фирмата изпълнител за своевременното им решаване
    Контролира ценообразуването и цените на видовете СМР
    Изисква и взема участие при пробни изпитания на скрити работи преди тяхното закриване, както и участва в комисии по съставяне на необходимите актове
    Чрез организирана от него комисия да предприема действия отстраняване на появилите се скрити недостатъци по време на строителството;
    При оторизиране от Инвеститора, съдейства при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползване на обекта;
    Предлага на Инвеститора мерки за отстраняване на констатирани нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичния процес от фирмата-главен изпълнител;
    Уведомява инвеститора в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството, не по негова инициатива
    организира всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
    контролира предаването и окомплектоването на екзекутивната документация;
    създава  организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони.
    Организира обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.